Likvärdighet = social ingenjörskonst?

Har i olika sammanhang varit med och diskuterat likvärdighet i skolan i allmänhet och Skolkommissionens förslag på området i synnerhet.  Kommissionen har inga skarpa förslag på området utan föreslår här som på de flesta andra områden nya utredningar.

Det som förbryllar i diskussionerna är att regeringen och kommissionen helt fokuserar på att likvärdighet skulle vara att alla skolor har blandade elevgrupper.  Det är naturligtvis viktigt att elever med olika bakgrund möts men det är märkligt att detta står helt i fokus för regeringspartiernas diskussioner om likvärdighet.

Deltog nyligen i en diskussion om alla möjliga olika varianter av antagning till skolor både fristående och kommunala, allt i syfte att skolor ska få större blandning av elever.Frågan är om det är det viktigaste.  Vi har en bostadssegregation i Sverige och den slår igenom i skolan.  Många skolor i så kallade utanförskapsområden har urusla resultat men är lösningen skolor med ett mer  blandat elevunderlag? Är det det som är likvärdighet?

Likvärdig utbildning handlar väl rimligen om kvalitet på undervisning och alla elevers rätt att gå i en skola där de möts av höga förväntningar, välutbildade lärare och rätt stöd.  Vilka klasskamraterna man har kan inte vara det viktigaste.

Regeringspartierna och vänsterpartiet vill på olika sätt begränsa eller kontrollera skolvalet (vänsterpartiet vill helst att föräldrar inte ska välja alls).  Det mest omdiskuterade är lottning men det övergavs efter skarp kritik men nu är den sociala ingenjörskonsten igång igen.  Bland annat diskuteras ”mjuka” kvoter där alla elever får någon sorts poäng beroende på olika socioekonomiska faktorer och sen ska man använda poängen till att få mer ”likvärdiga” skolor dvs att elevunderlaget ska blir mer lika.   Förebilden är den kommunala högstadieskolan i Nyköping där man gjort detta men på klassnivå (har gjort besök och fick kalla kårar).  Resultatet:  föräldrar som är engagerade väljer friskolor till sina barn.

Det vore bättre om vi utvecklade skolvalet och säkerställer att alla är medvetna om att de har ett val.  Visst kan man utreda alternativa antagningsregler men det kan inte vara huvudfokus.
Vi måste ta tag i de skolor som inte ger eleverna den utbildning de har rätt till.  Det handlar mycket om lärarna och deras förutsättningar, det är där fokus ska ligga inte på social ingenjörskonst.

Kommentera