Inlägg i ‘Okategoriserade’ kategorin

måndag, februari 27th, 2017

I Svd idag beskrivs det danska systemet med friskolor.   Det skiljer sig på en väldigt väsentlig punkt mot det svenska, i Danmark finansieras friskolorna till viss del genom avgifter som föräldrar betalar.  Det kan kosta uppåt 2000 Dkr/månad inkl fritids för en elev.  Det handlar om 24000Dkr/år , en sådan avgift begränsar naturligtvis vilka föräldrar som har råd att välja en friskola till sina barn.

I de allra flesta länder finns ett parallellt skolsystem med privata skolor som oftast helt men ibland delvis (som i Danmark) finansieras med avgifter.  Vårt svenska system är unikt, här kan alla välja skola oavsett inkomst.  Det var också det som var en av huvudskälen till att införa ett system med friskolor som finansieras med skattemedel. Vi vill inte ha ett parallellt system där föräldrar kan köpa sig en bättre utbildning till sina barn.

I det system vi hade tidigare i Sverige, när politiker och tjänstemän ritade streck på kartan och bestämde var elever skulle gå i skolan, gick det också att ”köpa” sig plats på en ”bättre” skola.  Föräldrar med god ekonomi kunde helt enkelt köpa villa eller lägenhet i närheten av den skola de ville att barnen skulle gå i , den möjligheten är inte öppen för familjer med sämre ekonomi.

Fenomenet med att köpa ett hus eller lägenhet i ett visst område för att barnen ska gå i en viss skola gäller till viss del fortfarande. Alla har visserligen möjlighet att söka fristående skolor oavsett var de bor men vi har ju fortfarande närhetsprincipen i skollagen.  Närhetsprincipen gör att det är svårt att bryta skolsegregationen i och med att den till allra största del beror på boendesegregationen.

Den diskussion vi har i Sverige idag med Reepalus utredning har helt kantrat. Vi glömmer att vi har ett unikt system med valfrihet för alla oavsett plånbok. Den grundprincipen måste värnas.  När får vi en diskussion som fokuserar på kvaliteten?

Lika villkor?

onsdag, januari 11th, 2017

Läste i Mitt i Upplands Bro (bra insändare av Fredrik Kjos (M) och Kaj Bergenhill(M)) om hur kommunen låter de kommunala skolorna gå med miljonunderskott varje år.  Det innebär att de elever som går på en kommunal skola får mer resurser än elever som väljer fristående skolor.

Upplands Bro är s-styrd och majoriteten kanske inte tycker det är något problem att gynna de ”egna” skolorna.  Ur likvärdighetssynpunkt är det dock vedervärdigt.  Resurser ska fördelas efter behov och det ska vara elevunderlag och elevers behov som styr hur mycket en skola får.  Elever och föräldrar måste kunna känna sig trygga med att samma antal kronor följer med eleven oavsett vilken skola de väljer.  I Upplands Bro och många andra kommuner är det inte så.  Norrköping är en av de s-styrda kommuner som fått betala ut ersättning till de fristående skolorna i kommunen efter att i åratal låtit de kommunala skolorna gå med förlust.

Många friskolor tvingas överklaga sina ersättningar för att få samma ersättning per elev som de kommunala skolorna i samma kommun får.
Tack vare alliansregeringens lagändring som tydliggör att fristående skolor har rätt till resurser på lika villkor är det möjligt att överklaga och få kompensation.  Det rimliga vore att kommuner slutar att göra som Norrköping och Upplands Bro och säkerställer ett likvärdigt ersättningssystem men när de nu inte gör det (kan det ha med ideologi att göra???) så är det bra att möjligheten att överklaga finns.

Tyvärr är detta med ersättningen toppen på ett isberg, ett isberg som består av diverse kreativa sätt att ge kommunala skolor ”gratistjänster” som de fristående inte får och som inte räknas in när skolpengen ska beräknas. Det skulle behövas en ordentlig genomlysning av hur kommuner fördelar resurser till fristående skolor och förskolor. Både avseende frågan om underskott men också gratistjänster.

Tydlig struktur ger trygghet för eleverna – besök på IES i Kista

fredag, september 23rd, 2016

Idag har jag varit på skolbesök igen.  Att göra skolbesök är verkligen en av de saker jag gillar bäst med att vara riksdagsledamot.  Det ger så mycket tankar och idéer.  Internationella engelska skolan i Kista öppnade förra läsåret.

När vi kom stod rektorn utanför och hälsade på alla elever som kom,  någon ur skolledningen gör det varje dag.  IES är ju kända för eleverna hälsar på sina lärare med mrs el mr och efternamn. De har 50% av undervisningen på engelska och en och annan har nog hört talas om att de har striktare regler för uppförande mm.

Vi besökte klasser och på frågan vad som var bra med skolan var maten och disciplinen två saker som kom upp.  Det är tydliga ramar och strukturer som gäller och det finns ett ”student development team”  tre personer som avlastar lärarna om någon stökar i klassen så att undervisningen kan fortsätta.   Det är samma regler som gäller i alla klassrum och rektorn betonade att de som jobbar på skolan är ett team.  Genom att tex erbjuda ”full English breakfast” gym i huset och möjligheter till fika (fantastisk kock som lagar mat och bakar) jobbar de med vi-känslan och konkurrerar med annat än lönen.

Trygghet var viktigt för rektor och skolan har ”closed campus” dvs skolan är låst dagtid och eleverna får ej lämna skolans område (skolan ligger i direkt anslutning till Kista centrum).  Skolgården ligger på innergårdar med olika bollplaner, studsmattor och lekställningar.  Detta med att inga obehöriga kunde komma in var något som flera av eleverna lyfte som positivt jämfört med tidigare skolor de gått på.

Undervisningen då hur ser den ut?  Det var en lärare utbildad i UK som stöttar rektorn i det pedagogiska ledarskapet (hon tillsammans med rektor och elevstödsansvarig tillbringar mycket tid ute klassrummen).  Mottot för skolan är ”Enjoy coming to school”.  De strävar efter lustfyllda lektioner med motiveringen att elever lär sig bäst om de gillar lektionerna.  Fokus på interaktion mellan elever och mellan lärare och elev.  Brittiska lärare får inte under sin utbildning låta läromedel styra sin undervisning (de tillbringar nästan all tid under utbildningen ute skolor). På IES i Kista är undervisningen inte läromedelsstyrd på samma sätt som den fortfarande är i många andra svenska skolor.  De använder sig också av nivågruppering i framförallt svenska och matte.  Det är inte fasta grupper utan elever kan byta mellan grupper (en som går lite snabbare fram och en som har långsammare tempo men också fler lektioner) beroende på vilket moment undervisningen behandlar.  (skolinspektionen har godkänt detta).

Skolan är också uppdelad i olika ”hus”, tänk Harry Potter,  husen tävlar mot varandra i sport men också i ”braingames”.  Eleverna kan också få ”housepoints” om de gör något som är ”above and beyond”.

Efter ett år har skolan över 3000 elever i kö (finns ex på föräldrar som ställt barn i kö direkt när de föds).

IES i Kista gav verkligen ett positivt intryck.  Skolan har elever som talar 42 olika språk vilket gör att de ev nästa läsår anställer egna modersmålslärare i vissa större språk (anlitar Språkcentrum idag).

Min egen reflektion att med ett tydligt ledarskap, gemensamma regler och höga förväntningar kan en skola lyckas oavsett var den ligger.

 

Reflektioner efter ett skolbesök

onsdag, september 7th, 2016

Idag var jag på ett skolbesök, ett besök som var spännande och intressant på många sätt.  Vill börja med att beskriva hur de arbetar på skolan.

Alla lärare har ett arbetstidsavtal som innebär 40 + 5 dvs 40 timmar arbetsplatsförlagd tid och 5 timmar förtroende tid (normalt avtal är 35 + 10).

Lärarna har ca 40 % mer tid med eleverna än många andra skolor (1500 min/v för er som har koll på minutrarna).

Lärarna avlastas av socialpedagoger som hanterar frånvaro, visst mentorskap, kontakt med föräldrar. Allt för att lärarna ska kunna fokusera på undervisning,  planering och uppföljning.

Skolan har rensat i mötesstrukturen, alla behöver inte vara med på allt de har två schemalagda möten/vecka ett med fokus på skolutveckling och ett som är APT där man sammanfattar veckan och tar upp planering inför nästa.  Alla är inte med och planerar ex lucia el idrottsdagar.

Skolan är organiserad i team och lärarna ingår oftast i två ett team för det/de ämnen de undervisar i (skolan byggs till en 6-9 verksamhet) och ett team för den årskurs de arbetar i. Varje årskurs har en hemvist med tre klassrum, grupprum , en gradäng för genomgångar och en del övriga ytor för arbete.  Skolan lägger ett ramschema för idrott, lunch mm övrig tid bestämmer varje hemvist hur de vill planera.  Tack vare arbetstidsavtalet och socialpedagogerna får eleverna på skolan mer tid med lärarna än den tid som de har rätt till enligt styrdokumenten.  Lokalerna gör att lärarna har olika möjligheter att bedriva undervisning på och har stora möjligheter att själva (tillsammans med övriga lärare hemvisten) att lägga upp och planera undervisningen efter elevernas behov och ämne.

Alla lärare arbetar med samma modell för planering av lektioner och ämnesområden (inte valbart/frivilligt). Vad ska eleverna lära sig, hur och vilka aktiviteter ska ingå är delar som måste vara med och som eleverna också får ta del av genom en app (Showbe) på sina Ipads. Skolan har trådlöst nät och alla elever varsin Ipad, några stationära datorer finns också samt trådlösa tangentbord till paddorna.   Eleverna har inte möjlighet att ladda ner appar på sina Ipads, skolan kontrollerar vad som ska finnas (bland annat för att säkerställa att det alltid finns utrymme för det som behövs för skolarbetet). Precis som andra ”digitala” skolor jag besökt så handlar det inte om antingen eller utan både och, skolan använder också tryckta läromedel och har skönlitterära böcker. Hur man kombinerar tryckt och digitalt är det lärarna som bestämmer.

De delar upp undervisningen i färdighetsträning som oftast handlar om ett ämne och tillämpning som oftast är ämnesövergripande.

Skolan har en tydlig ambition att arbeta även med elevernas psykiska och fysiska hälsa. Skolan är byggd för att undvika otrygga miljöer (överblickbart utan korridorer och skrymslen). Alla elever har rörelse utomhus varje dag samt pulsträning två gånger/vecka båda dessa aktiviteter är utöver ordinarie idrottsundervisning.  Skolan har inlett ett samarbete med forskare i neuropsykiatri för att följa upp lärande och mående och hur  de påverkar varandra.

När jag kom in i skolan undrade jag om det vara några elever där, det var så tyst.  Rektorn berättade att det var 500 elever på plats idag.

Skolan jag besökte är Glömstaskolan, en helt nybyggd skola i Huddinge. När jag kom in i ljusgården som ligger mitt i huset tänkte jag Guggenheim för skolan liknar museet i New York till viss del.  Det jag mötte var lokaler som ger lärarna stora möjligheter att bedriva undervisning på många olika sätt.  Skolan har figurerat i media som ”skolan utan klassrum” vilket inte alls stämmer.  Varje hemvist har tre klassrum och vill man bedriva ”vanlig” klassrumsundervisning så går det alldeles utmärkt men och det är ett stort MEN det finns möjlighet till så mycket mer.

Jag har ingen pedagogisk utbildning och är som politiker mest intresserad av att eleverna får de kunskaper de har rätt till, att de har möjligheter att utvecklas och känner sig trygga i skolan. Det är mitt ansvar att följa upp det och vidta åtgärder om skolan inte lyckas med sitt uppdrag.

Glömstaskolan har precis startat sin verksamhet och det ska bli intressant att följa deras fortsatta resa.   De har fokus på elevernas resultat och har hittat en egen modell för hur de vill arbeta. Behöriga lärare som får avlastning och kan fokusera på undervisning låter som ett framgångskoncept tycker jag.  Resultaten är det viktigaste och jag tror de har förutsättningarna att lyckas.

Att både lärare och elever får gå i alldeles fantastiska lokaler det är en extra bonus.

 

Det var bättre förr eller?

onsdag, maj 18th, 2016

Vilka undervisningsmetoder funkar bäst är det mer progressiva eller är traditionell katederundervisning det som är bäst?  Vad menas med progressiva metoder egentligen? I skoldebattens värld blir frågan väldigt svart/vit.  Antingen eller aldrig både och.  Det är många som tycker inte minst politiker, journalister och en och annan ledarskribent.  Det senaste drevet i sociala medier gick emot Glömstaskolan som inte byggts med traditionella klassrum utan mer flexibla lokaler.  Många har förfasat sig över detta tilltag och jämfört med liknande skolor som inte lyckats prestera resultat.  De glömmer att i de flesta av dessa fall var de ”moderna” lokalerna initierade av politiker eller kommunala tjänstemän, ofta utan förankring hos de som sen skulle bedriva verksamheten där. Många har uttalat sig utan att ens ha sett skolan eller pratat med rektor och lärare för att höra hur de tänkt arbeta.

Det ligger en del i kritiken av de mer progressiva metoderna absolut.  Skolverket konstaterade ju i en utvärdering för ett par år sedan att eleverna lämnades alldeles för mycket ensamma med sitt lärande. Ofta utan tydliga mål och utan förståelse för vad syftet är med ex grupparbetet.   Innebär det att all pedagogisk utveckling är dålig och att utveckla elevernas samarbetsförmåga, kritiska tänkande och kreativitet är rent flum?  Jag tror inte det.  Skoldebatten behöver hyfsas, skolan är en komplex organisation där många lärare och elever arbetar. Hur gärna vi än skulle vilja så finns det inga enkla lösningar.

Jag skulle önska att alla vi som bara tycker, som inte har någon pedagogisk utbildning, tog ett kliv tillbaka från klassrummet.  Vi ska inte lägga oss i undervisningsmetoder frågan om mobiltelefoner eller inte.  Det måste ju ändå vara professionens uppgift att bestämma över detta. Ju mer vi andra lägger oss i desto mindre ansvar tar lärarna.

Det vi däremot ska göra är att följa upp och kräva resultat.  Det finns mer än bara Pisa att titta på men vi kan ju inte vara nöjda med utvecklingen i den mätningen.  Analys är viktigt, varför ser det ut som det gör och att kräva åtgärder och utveckling är viktigt. Politiker och andra ska ha höga förväntningar på skolan och både förvänta sig och kräva bra resultat inte minst för elevernas skull.   Bra resultat för eleverna kan nås på många olika sätt och framförallt oftast med en blandning av olika metoder beroende på ämne, situation och inte minst elever.  Skickliga lärare som behärskar många olika metoder och med kompetens att anpassa metod efter situation är det vi behöver.   Det bästa vore om vi som mest ”tycker” tog ett steg tillbaka och visade lite tillit till professionen.

En bra början men……..

måndag, maj 16th, 2016

I DN idag lättar Anna Ekström på förlåten och avslöjar en del av det Skolkommissionen kommit fram till.

Det är mycket som är bra i förslagen.  Vi behöver absolut tydliga mål för Svensk skola, gemensamma mål som alla som arbetar med skola ska jobba emot.  Särskilt glädjande är meningen om att friskolor och det fria skolvalet är här för att stanna.  Med tanke på de utspel som inte minst Anna Ekström själv gjorde när arbetet inleddes så har en sådan mening känts allt annat än självklar.

Förslagen om professionsutveckling och karriärmöjligheter är väldigt bra.  Lärare behöver påfyllning och möjligheter att göra karriär och därmed också höja sin lön. Karriärtjänstreformen som alliansen genomförde har varit viktig men det behövs mer.  Förslaget om bättre introduktion i yrket för nyutexaminerade lärare är inte nytt men ändå jättebra. Det fanns med i alliansens förändringar i lärarutbildningen men genomförandet visade sig svårt och dyrt men det innebär inte att det inte kan och bör göras.

Kommissionen anser att de problem svensk skola har är främst på systemnivå.  I min värld rimmar det inte riktigt med OECD’s rapport.  De tog upp vid de tillfällen de presenterade rapporten att vi behöver lyfta kompetensen hos lärarna.  Att bara hänvisa till systemnivån och inte på allvar diskutera lärarnas roll och hur viktigt det är att varje enskild lärare känner ansvar för elevernas, sin egen och skolans utveckling.  Det finns många fantastiska lärare som gör just det men det finns också lärare som inte tar det ansvaret och det är också en del av problemet som svensk skola har.  Att inte våga ta upp det och diskutera det hjälper ingen.  Det hade nog kunnat bli en öppnare diskussion i den frågan om det funnits en starkare huvudmannarepresentation i kommissionen som kunde väga upp att ordföranden från båda lärarfacken satt med.

Det finns som sagt många riktigt bra förslag som kommissionen kommer med och som jag är övertygad om att de kan leda till bra diskussioner mellan olika partier och på sikt också långsiktiga överenskommelser som kan leda till en positiv utveckling för svensk skola.

En stor och viktig fråga som OECD lyfter som ett stort problem och som kommissionen inte tagit tillräcklig fasta på är styrningen av skolan. Hur ska ansvarsfördelningen se ut och hur ska styrkedjan fungera.  Vi moderater har lyft frågan i motion i riksdagen om en utredning för att se över just det. Enligt OECD så skyller alla på varandra i systemet, ansvarsfördelningen är oklar och det är svårt att utkräva ansvar när det inte fungerar.  De erfarenheter jag själv har från Sollentuna visar så tydligt att detta är oerhört viktigt.  Otydligt ansvar och otydligt ledarskap leder till dåliga resultat.  Vi behöver en ordentlig översyn över ansvarsfördelningen.  Vad är lärarnas ansvar? Hur ska rektors och skollednings ansvar se ut?  Skolförvaltning och nämnd i en kommun vad ansvarar de för? Viktigt med tydlighet och möjligheter att utkräva ansvar när det inte fungerar. Det är synd att detta saknas i rapporten, tydlig styrning är A och O om man skolan ska ha möjlighet att nå de långsiktiga mål som kommissionen föreslår.

Traditionell eller progressiv undervisning det är frågan?

tisdag, mars 15th, 2016

Expressens debattsida har två inlägg publicerats som diskuterar arbetssätt och undervisning i skolan.  Det första inlägget rasar över att skolan använder eleverna som försökskaniner med all den progressiva undervisning som bedrivs inte minst med digitala verktyg. Många debattörer före Malin Lernfelt har varit inne på samma spår (det intressanta är att väldigt få av dem är lärare själva).  Läraren Karin Berg svarar och ryter ifrån ”Nej, vi kan inte göra som vi gjorde förr”.   Som så många gånger förr blir debatten väldigt svart/vit.

Frågan är om det är så enkelt.  Vi behöver fråga oss vad är det eleverna ska lära sig och hur lär dom sig det bäst.  Att kunna läsa, skriva och räkna är grundläggande och områden där svensk skola svikit eleverna, alltför många lämnar grundskolan utan att kunna läsa ordentligt till exempel.  Hur vi har låtit det gå så långt är en intressant fråga som förtjänar en lång egen utläggning.Det finns många grundläggande kunskaper eleverna också behöver när det gäller ex historia, samhällskunskap mm.  Vi har nyligen fått nya styrdokument som talar om vad det är eleverna behöver lära sig.  I styrdokumenten står också att elever ska lära sig att tex ge konstruktiv feedback, de ska kunna argumentera både i tal och text.  Samhället förändras och rimligen behöver vi kontinuerligt se över vad eleverna behöver lära sig, justeringar i läroplanen borde ske löpande istället för stora genomgripande förändringar med många år emellan.

Hur ska de då eleverna lära sig?  Nya progressiva metoder får skulden för att eleverna inte klarar skolan, det kan säkert ligga en del i det. Elever som förväntas ta stort ansvar själva utan att vara mogna för det, grupparbeten utan struktur och lärare som abdikerat från ledarskapet i klassrummet. Allt detta kan naturligtvis påverka resultaten negativt men innebär det att allt nytänkande kring undervisning är av ondo?  Eller är det så att det hänger på läraren?  Digitala verktyg ger nya möjligheter.  Har själv sett många exempel i klassrum där elever skriver texter, delar med lärare och klasskompisar, får feedback (både från lärare och andra elever), jobbar vidare och bearbetar sin text.  Något som Malin Lernfelt verkar tycka är av ondo.  Lärare som arbetar så säger att elever skriver längre texter och bättre texter när de arbetar så här istället för traditionellt med papper och penna.  Det förutsätter att läraren arbetar medvetet med eleverna kring hur man ger feedback och bygger upp deras förmåga att göra det konstruktivt.  Olika elever kan behöva olika mycket stöd för att klara detta och i slutändan handlar det, som alltid, om att läraren i klassrummet har tänkt igenom hur de ska lägga upp undervisningen på bästa sätt. Det är också viktigt utvärderar själv och tillsammans med kollegor hur metoder fungerar och hur de kan utveckla vidare, det är så beprövad erfarenhet skapas.

Skolan förtjänar bättre än en debatt som är så svart/vit.  Nya verktyg ger nya möjligheter men innebär inte att allt det gamla ska förkastas.  I slutändan är jag övertygad om att det handlar om en mix av metoder och verktyg.  Det finns inte en modell som passar i alla klassrum.  Lärare behöver ha en stor verktygslåda med metoder och andra verktyg, de behöver ha en bra grundutbildning och bra fortbildning.  Ger vi lärare detta så är jag övertygad om att de själva kommer att kunna välja de bästa metoderna (blandning av traditionellt och progressivt) för att eleverna i deras klassrum ska kunna lära sig det de behöver och ska kunna enligt våra styrdokument.

Politiker (och för den delen andra debattörer) bör inte kliva in i klassrummet och tala om hur lärare ska undervisa.  Vår uppgift är att skapa förutsättningar för lärare att göra ett bra arbete med sina elever och inte minst är det vår uppgift att följa upp resultaten och utvecklingen.  Vi måste återskapa ett förtroende för professionen och professionen måste också själva kliva fram och ta ansvar.

 

 

Vad säger egentligen forskningen om svensk skolas utmaningar?

onsdag, november 25th, 2015

Var idag och lyssnade på Institutet för Näringslivsforskningsseminarium med titeln ”Svenska skolresultat sjunker – vem vet varför”.  Panelen som diskuterade frågan var Jonas Vlachos, Karin Edmark, Gabriel Heller Sahlgren och Björn Öckert.

Seminariet inleds av IFNs VD professor Magnus som sågar svensk pedagogisk forskning och det faktum att Skolkommissionen inte innehåller någon av de nationalekonomiska forskar som forskat om skolan. (enl honom finns inga internationellt erkända svenska pedagogiska forskare)

Det blev sen en intressant diskussion om vad anledningen till problemen i svensk skola beror på.  Panelen var enig om att det inte är lätt med tanke på att många förändringar hände samtidigt.  Ett par saker avfärdades tex förändrade mediavanor,  den förändringen har skett över hela världen och Svenska resultat sjunker ju även relativt andra länder.   Hattie och OECD rapporten sågades ordentligt.  Hattie för att hans forskning är en sammanställning av en väldig massa studier men han anklagades för att inte ha koll på kvaliteten i dessa studier.

Några saker fastnade hos mig:

– Finsk skola är mer likvärdig om man jämför mellan skolor men tittar man mellan olika klassrum så stämmer inte det längre eftersom de satsat på olika former av elitklasser.

– Betygssystem med skarpa gränser som underkänt gör att fokus hamnar på de svagaste eleverna i högre grad.

– Enligt panelen är de samhällsekonomiskt lönsamt med mindre klasser, hade ett längre resonemang efter seminariet med Björn Öckert och frågan är inte riktigt så svart eller vit.

– Det saknas forskning i Sverige som mäter effekter av olika former av undervisning, inte helt enkelt men skulle verkligen behövas.

– Den mest sannolika förklaringen enligt panelen till de sjunkande resultaten är en försämrad undervisningskvalitet.

– Frågan om skolval och friskolor diskuterades väldigt lite, ingen i panelen verkade tro att det fria skolvalet var roten till det onda.

Seminariet gav mycket att fundera över men någonstans landar jag i att skola är komplicerat.  Det handlar om individer (både lärare och elever) och det är svårt att hitta enkla samband mellan en åtgärd och resultat.  Även om panelen dissade både Hattie och OECD-rapporten så håller jag inte riktigt med.  De fyra nationalekonomerna var överens om att det är det som sker i klassrummet som är viktigast och det är där vi har både problem och lösning.  Jag tycker både Hattie och OECD lyfter lärarnas betydelse och undervisningens kvalitet som avgörande faktorer för bra resultat i skolan och likvärdighet.   Det är det som sker i klassrummet som är viktigast och frågan är hur vi skapar system och strukturer som på bästa sätt stöttar utveckling av undervisningens kvalitet?

Att välja eller inte välja är frågan

tisdag, september 8th, 2015

Så är vi igång igen.  Det fria skolvalet ifrågasätts på nytt av vänstersidan i svensk politik.   För mig handlar det om grundideologi.  Moderat ideologi utgår från att människor är kompetenta och kan ta ansvar och fatta beslut som rör deras livssituation.  Det är till och med så att vi anser att det är bra om människor fattar fler egna beslut och politikerna mindre.

Vänstersidan i svensk politik, och nu verkar det tyvärr också som miljöpartiet sällar sig till skaran, provoceras av att människor kan välja.  Det handlar inte bara om skola utan även andra välfärdsverksamheter.  I deras värld blir allt bättre om det är politiker som bestämmer var barn ska gå i skolan.   För mig var det början till mitt politiska engagemang när jag gick i årskurs 8.  Vi fick inte välja skola, hade jag fått det hade jag valt bort den skola jag gick i på ett ögonblick.  De som kunde välja var de med mycket pengar, antingen genom att köpa ett hus i ”rätt” område eller genom att betala så att barnen kunde gå i någon av de få privata skolor som fanns då.   Är det det systemet vi vill tillbaka till?

Ifrågasättandet av det fria skolvalet tycks vara det första som läcker från Skolkommissionens arbete.  Med ivrigt stöd av SVT , den oberoende statstelevisionen,  får motståndarna till fritt skolval stå helt oemotsagda.  Malmös misslyckade skolpolitik och det faktum att några elever från Rosengårdsskolan som slapp gå i den urusla skolan presterade bättre när de flyttades tas som intäkt för att fritt skolval är fel.

Vi har utmaningar i svensk skola och det finns mycket att ta tag i men rätten att välja skola är inte problemet.  OECD är tydliga det handlar om ansvarstagande på alla nivåer (från lärare till politiker) och det handlar om lärarnas kompetens och undervisningens kvalitet.  Det är märkligt att det inte är lösningar på dessa utmaningar som läcker från Skolkomissionen.

RÖR INTE FÖRÄLDRARS OCH ELEVERS RÄTT ATT VÄLJA!

 

Kvalitet eller ideologi?

torsdag, september 3rd, 2015

Igår besökte jag friskolan Lust och Lära i Bollnäs. En friskola som startade 2009. Det var en grupp lärare som hade ideér om hur skolan skulle kunna bli bättre. De kände inte att det fanns möjlighet inom den kommunala organisationen att utveckla sina idéer. Från början var kommunen positiv och de fick tillstånd från skolinspektionen. Gruppen startade aktiebolag och lånade pengar för att kunna starta skolan. Många ville börja i den nya skolan, antalet elever vid starten överträffade deras förväntningar. Det säger en del om föräldrarnas syn på skolan i kommunen, de ville helt enkelt bort från den och trodde på de lärare som valde att bryta sig loss.

Skolan lockar med engagerade lärare och bra resultat. Det finns en gemensam idé och de har säkerställt att det finns tid för lärarna att samarbeta. Bland annat gör de klart för alla lärare som vill börja att de förväntas tillbringa 5 timmar av sin förtroendetid i skolan så att det finns tid för gemensam planering. Hittills har det inte avskräckt någon lärare från att börja där.

I dagsläget söker i princip alla elever som ska börja år 7 i Bollnäs (skolan är en högstadieskola) till Lust och lära, de tar emot hälften. Av de som gick ut nian 2014 hade 97% minst E i alla ämnen.

Kommunens inställning till skolan har förändrats över tid. Nu gör de allt för att motarbeta skolan. Det senaste är att de i november förra året, utan någon form av dialog, beslutade att ändra ersättningssystemet och minska ersättningen per elev till skolan med 20%. De införde ett system för socioekonomisk fördelningen vilket naturligtvis är bra men måste ju rimligen föregås av en bra dialog och konsekvensbeskrivning. När skillnaden blir så stor vore det rimligt att ha någon form av övergångslösning om de månar om eleverna och inte bara är förblindade av att sabotera för friskolan.
En parameter i det socioekonomiska fördelningen är andelen elever som är behöriga till gymnasiet. Ju färre som klarar behörighet desto mer pengar får skolan. Det lönar sig alltså att bedriva en verksamhet där många elever inte klarar gymnasiebehörighet. Man kan ju undra hur de tänkte?

Besöket i Bollnäs gjorde mig arg och besviken. Varför lägga energi på att motarbeta en väl fungerande skola med bra resultat istället för att kavla upp ärmarna och försöka göra något åt kvaliteten i de kommunala skolorna. Lust och Lära samarbetar gärna med kommunen och delar med sig av sina erfarenheter och arbetssätt. Släpp de ideologiska skygglapparna och försök se till elevernas bästa.